Dağıtım şebekesi yatırımları, Şirketimizin sürdürülebilir operasyonel başarısı ve verimliliğinin temelini oluşturduğu gibi, tedarik sürekliliği, şebeke kalitesi ve müşteri memnuniyeti zincirinin en önemli halkasıdır. Yedaş, 2011 yılındaki devir sonrasında gerek tedarik sürekliliği ve müşteri memnuniyetine dair kamusal sorumluluğunun bilinci gerek ise operasyonel hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığı ile yatırım stratejisini belirlemiştir.

YEDAŞ’ın Yatırım Stratejisi;
 • Tüm yatırımların en hızlı şekilde müşteri memnuniyetine yansıyabileceği, verimli, maliyet etkin ve EPDK mevzuatlarına uygun bir Yatırım Planlama Sisteminin kurulması
 • Kaynak noktasından başlayarak kırsala doğru uzanan şebeke güçlendirme/iyileştirme yatırımlarının yapılması
 • Tedarik sürekliliği için risk taşıyan şebeke yapısının ve dağıtım binalarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak dönüştürülmesi
 • Yatırımların teknik kayıpları önleyici kriterleri de kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi
 • Şebeke otomasyonuna hazır ve uyumlu tesis altyapısının oluşturulması
 • Şebeke alt yapı yatırımları ile birlikte bu alt yapıların uzaktan yönetilmesi, izlenmesi ve arızalara hızlı müdahale edilmesi için gerekli teknolojik sistemler ile (SCADA, IED, Recloser,vb.) donatılması
 • Şebeke varlıkları ve operasyonlarının en akıllı şekilde yönetimi için orta ve uzun dönem SMARTGRID yol haritasının oluşturulması
 • Şebeke yönetim süreçlerini iyileştirmeye yönelik teknolojilerin araştırılması, AR&GE projeleri yapılması, sonuçlarının şirket hedefleri doğrultusunda kullanılması
 • Dünyadaki elektrik dağıtımında lider şirketlerden teknoloji ve deneyim transferi yapılması, proje işbirlikleri oluşturulması.

Bu strateji doğrultusunda YEDAŞ, 2011-2017 Uygulama Döneminde toplam 990 Milyon TL yatırım gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen bu yatırımın %78’i Şebeke yatırımları, %13’ü teknoloji yatırımlarından oluşmuştur. Yapılan yatırımlar ile şebeke kapasitemiz %35 oranında artırılmış ve şebekenin uzaktan yönetimi ve erişimi için gerekli olan teknolojik alt yapılar (SCADA/DMS, AGİS, GIS) ile müşteri hizmet sistemleri (SAP-ISU) kurulmuştur.

YEDAŞ’ın yeni dönem hedefleri;
 • Kırsal şebekenin iyileştirmesine odaklı yatırım planlamasını gerçekleştirmek
 • Kırsal şebeke yapısını da uzaktan yönetilebilir bir teknolojik dönüşüme dahil etmek (Recloser montajı ve SCADA entegrasyonu)
 • Mevcut SCADA/DMS/OMS sisteminin yayılımını sağlamak üzere yeni Dağıtım binaları ve kabinlerini otomatize ederek, SCADA sistemine dahil etmek
 • USTDA Fizibilite çalışması sonucu ortaya çıkan teknoloji yatırım gereksinimlerinin fayda maliyet analizlerindeki önceliklerimiz doğrultusunda kısa ve orta dönem yatırım planlamasını yapmak ve gerçekleştirmek
 • USTDA Fizibilite çalışması çıktılarının ve optimizasyon metodolojilerinin Şirket genelinde kullanımını sağlamak,
 • Dağıtım Şebekesinde ve süreçlerinde innovasyona odaklı Ulusal ve Uluslararası projelere katılım sağlamak, hayata geçirmek
 • OG ve AG tüm kesinti yönetim süreçlerini SCADA/DMS’deki OMS modülü üzerinden gerçekleştirmektir.