Temel Paydaşlar için, her bir paydaş veya ilgili hedef kitleye yönelik anketlerle, bire bir görüşmelerle, taleplerle (şikâyetler dâhil) elde edilen bilgiler ve ilgili mevzuat ve sözleşmelerde yer alan beklenti ve ihtiyaçlar ele alınarak ortak temel beklentiler belirlenmektedir.

Müşterilerin Temel Beklentileri

 • Kesintisiz ve kaliteli hizmet sunma
 • İşlem kolaylığı sağlama
 • Hızlı sorun çözme
 • Ulaşılabilir olma
 • Şeffaf olma
 • Yenilikçi olma
 • Topluma ve çevreye duyarlı olma
 • Müşteri odaklı olma
 • Verimli enerji kullanımı konusunda bilgilendirme
 • Katılımcı yönetim
 • Takdir ve tanıma
 • Piyasa ortalamasına göre ücret
 • İş ve sosyal dengenin sağlanması
 • Eşit kariyer fırsatı
 • Eğitim ihtiyacının karşılanması
 • Şikâyet ve öneri hakkı
 • İşletme içi girişimcilik
 • Esnek çalışma
 • İş güvencesi
 • Çalışma ortamının konforlu olması
 • Yöneticinin ulaşılabilir olması
 • Sürdürülebilir bir finansal yapı
 • Üst seviyede paydaş memnuniyeti
 • Yasalara ve mevzuata azami uyum
 • Müşteri ve insan odaklı yaklaşım
 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konusunda hassasiyet
 • Etkin ve verimli varlık yönetimi
 • Kurumsal yönetim ilkelerine uyum
 • Etkin risk yönetimi
 • Hizmetin tüketicilere güvenli, yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu şekilde sunulması
 • Müşteriler arasında eşitlik ilkesine riayet edilmesi
 • Kayıp ve kaçağın önlenmesi
 • Teknik ve ticari kalitenin sağlanması
 • Yatırımlarda uzun dönemde verimliliğin sağlanması
 • Piyasada rekabetin gelişiminin desteklenmesi
 • Faaliyetler arasında çapraz sübvansiyonlara yer verilmemesi
 • Şeffaf ve hesap verebilir olmak
 • Sözleşmelere Uyum
 • Uzun süreli iş birliği
 • Uzun süreli iş birliği
 • Paydaşlar ve toplum için değer üretmek
 • Karşılıklı değer yaratmak
 • Şeffaf ve hesap verebilir olmak
 • Kurumsal yönetim ilkelerine uyum
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uyum
 • Sosyal dengenin sağlanmasına katkı
 • Şirket kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması