Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ile ilgili sorularınız için yedas.osos@yedas.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Portal Girişi: https://osos.yedas.com/helios-customers

OSOS Müşteri/Tedarikçi Portal erişimi için aşağıda yer alan adresten başvuru yapabilirsiniz.

https://online.yedas.com/#formContent/1661503821900

OTOMATİK SAYAÇ OKUMA SİSTEMLERİNİN KAPSAMINAVE SAYAÇ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/07/2015 tarihli toplantısında; 30/3/2011 tarihli ve 3139-2 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın yürürlükten kaldırılarak, ekteki Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın onaylanmasına karar verilmiştir.

OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçlar

Madde 3 – (1)  Aşağıda belirtilen özelliklere sahip üretici ve tüketici sayaçları TEİAŞ veya dağıtım şirketleri tarafından tesis edilerek işletilecek olan OSOS kapsamına dahil edilmek zorundadır.

b) Tüketimi 4 üncü madde çerçevesinde Kurulca onaylanan limitin üzerinde olan sayaçlar,

c) Dağıtım şirketinin yatırım planında yer alması halinde, toplam tüketimi 4 üncü madde çerçevesinde Kurulca onaylan limitin üzerinde olan ve tek bir haberleşme ünitesi ile OSOS sistemine bağlanabilen sayaçlar,

ç) Üretim lisansına sahip piyasa katılımcılarının tüketim birimleri tarafından dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

d) Üretim lisansına sahip üretim birimleri tarafından dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

e) İki dağıtım sistemi arasındaki alış-verişe esas elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

f) Dengeleme birimi niteliğine sahip tüketim tesislerinin sisteme bağlantı noktalarındaki elektrik enerjisini ölçen sayaçlar,

g) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik uyarınca tesis edilmesi öngörülen üretim sayaçları ve bu üretim tesisleriyle ilişkilendirilen tüketim sayaçları.

(3) Birinci fıkra kapsamında yer almayan uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimine ait sayaçlardan dağıtım şirketi tarafından OSOS kapsamına alınması zorunlu görülen sayaçlar da OSOS kapsamına dahil edilebilir. Ancak bu fıkra kapsamında OSOS’a dahil  edilecek sayaçların sayısı, dağıtım bölgesindeki OSOS kapsamında yer alan toplam sayaç sayısının % 5’ini geçemez.

(4) Birinci fıkra kapsamında yer almayan bir tüketiciye elektrik enerjisi tedarik eden piyasa katılımcısı ve/veya ilgili tüketici OSOS ile iletişim kurulması için gerekli ilave teçhizatı ve altyapıyı temin etmek kaydı ile söz konusu çekiş sayacının OSOS kapsamına dahil edilmesini isteyebilir. Bu sayaçlardan elde edilen veriler sistemin veri okuma periyotlarına sadık kalındığı hallerde ilgili piyasa katılımcısına ve talep etmesi halinde tüketiciye herhangi bir bedel alınmaksızın verilir.

 

 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin 2, 5 ve 6. fıkralarında;

“MADDE 21:

(2) Faturalamaya esas ölçüm noktası, şebekeye bağlantı noktasında birinci fıkraya uygun olarak tesis edilecek sayaçtır. Şebekeye bağlı her bir üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla ayrı bir sayaç bulundurulması zorunludur ve bu sayaçtan elde edilen günlük bazdaki veriler ilgililerce Kurum tarafından istenen formata uygun olarak sunulur.

(5) (Değişik:RG-11/8/2022-31920) Bu madde kapsamındaki sayaçlar dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisleri için ilgili dağıtım şebeke işletmecisi tarafından temin ve tesis edilir. İletim sistemine bağlanacak üretim tesisleri için kullanıcının mülkiyet sınırında kalan ölçüm noktalarına tesis edilecek sayaçlar kullanıcı tarafından temin edilir ve TEİAŞ tarafından tesis edilir.

(6) Üretim tesisinin kabulü aşamasında ölçü sistemi, ikinci fıkra kapsamında tesis edilen sayacı da içerecek şekilde ilgili şebeke işletmecisinin yetkilisi tarafından kontrol edilerek mühürlenir ve kayıt altına alınır.”

 

Yer alan hükümler kapsamında, 11 Ağustos 2022 tarihli ve 31920 sayılı Kurul Kararı ile şirketimizce tesis edilecek tek yönlü sayaçlara takılacak modemler üretici sorumluluğunda olup OSOS sistemine entegre edilmesi gerekmektedir.

 

 

Sayaç Özellikleri

Şirketimiz OSOS sistemine dahil edilecek sayaçların asgari aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir;

Yürürlükteki EPDK “Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun.
Yürürlükteki EPDK “Dağıtım Şirketlerince Kurulacak OSOS Kapsamına Dahil Edilecek Sayaçların, Haberleşme Donanımının ve İlave Teçhizat ve Altyapının Ortak Asgari Teknik Özellikleri” hükümlerine uygun.

Haberleşme Ünitesi/Modem Özellikleri

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/04/2015 tarih ve 5707-1 sayılı kurul kararı ile yürürlüğe konulan “Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasların’ 5.maddesinin 2.bendinde

“Sayacın modemle bütünleşik olmaması halinde modem dâhil her türlü haberleşme donanımı ve OSOS ile iletişim kurulması için gerekli teçhizatın ve altyapının temini dağıtım sistemine bağlı üretim tesisi sayaçları için üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel kişinin, sorumluluğundadır.” denilmektedir.

Bu kapsamda, üretim tesislerinde İlgili dağıtım şirketinin OSOS sistemi ile entegrasyonu sağlanabilecek şekilde temin edilebilecek modemlere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.basarimobile.com/

https://www.desimal.com.tr/