ÇALIŞAN ADAYLARINA DAİR KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (“YEDAŞ” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 1. VERİ SORUMLUSU

Şirketimiz YEDAŞ, 6698 sayılı KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür. 

Genel Müdürlük Adres  :Mimarsinan Mah. 110.Sk. No:1 Atakum / SAMSUN  

Telefon  : 0 362 311 44 00 

Fax  : 0 362 400 42 01 

Web Adresi  :www.yedas.com 

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

YEDAŞ ile ilişkinize göre ve bu kapsamda aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir. 

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, kimlik ve cüzdan seri numarası; 
 •  İletişim Bilgileri: İşyeri/ev adresi, e-posta, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları, 
 • Aile Durumuna ilişkin Bilgiler: medeni durum, çocuk sayısı, eş ve akrabalara ilişkin veriler, 
 •  Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, öğrenci numarası, profesyonel yetkinlikler, özgeçmiş bilgileri, 
 • Özel Nitelikli Verileriniz: sağlığa ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıt bilgileri ve kamera kayıtları; 
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler; 
 • Finansal İşlemlere İlişkin Veriler: Banka hesap numarası, IBAN numarası; 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

YEDAŞ ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir. 

 • Başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve başvurduğunuz pozisyona ilişkin işe uygunluğunuzun ölçülebilmesi, 
 • İş başvuru formu ve iş görüşmeleri davetlerinin gönderilmesi,  
 • İş görüşmelerinin yürütülmesi, 
 • İşe uygunluk değerlendirmesi için mülakatların gerçekleştirilmesi ve danışmanlık hizmeti aracılığıyla işe alım değerlendirme araçlarının(kişilik envanteri, genel yetenek/yabancı dil/alan bilgisi testleri gibi) kullanılması,   
 • Şirketimize iletilen referanslarla iletişime geçilmesi ve ilgili referans kontrollerinin yapılması, 
 • Başvurunuzun olumlu değerlendirilmemesi halinde ileride açılacak size uygun pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla iletişime geçilmesi, 
 • İş etiği kural ihlallerinin incelenmesi, 
 • Yasal mevzuat ve şirket içi prosedürleri gereğince denetim ve teftişlerin yapılması, 
 • Danışmanlık ve destek çalışmalarının yapılması, 
 • Engellilik, malullük gibi durumların belirlenebilmesi,  
 • Güvenliğin sağlanması amacıyla belirlenen bölgelerde kamera kaydı yapılması ve giriş–çıkış kayıtlarının alınması. 

 

4.   İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI    

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler, destek hizmeti sağlayıcıları, bulut hizmeti sağlayıcıları ile paylaşılabilecektir. 

 

5.   KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

YEDAŞ, kişisel verilerinizi Şirketimizle  ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır 

6.   KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI           

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. 

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

 

 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi KVKK’nun 11. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliği uyarınca www.yedas.com adresinde yer alan “ Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu kullanarak ve kimliğinizi tevsik edici belgeler ile birlikte; yukarıda yer verilen adresteki şirket merkezimize yazılı olarak bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle yesilirmakedas@yedas.hs03.kep.tr adresine, iletebilirsiniz.  

 

Örnek başvuru formuna www.yedas.com resmi web sitesinde yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.