KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
Dok. No: F.248
Tarih: 31.10.2018
Rev. Tarihi: 21.02.2022 Rev. No: 08
Sayfa: 1,2,3,4,5 / 5

 

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (“YEDAŞ” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

1.  VERİ SORUMLUSU

 

Şirketimiz YEDAŞ, 6698 sayılı KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

 

Genel Müdürlük Adres  : Mimarsinan Mah. 110.Sk. No:1 Atakum / SAMSUN

Telefon                            : 0 362 311 44 00

Fax                                  : 0 362 400 42 01

Web Adresi                     : www.yedas.com

 

2.  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

YEDAŞ ile ilişkinize göre ve bu kapsamda aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, kimlik ve cüzdan seri numarası;
 • İletişim Bilgileri: İşyeri/ev adresi, e-posta, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları;
 • Lokasyon Verileri: Ada, parsel, pafta, coğrafi bilgi sistemi ve koordinat bilgileri;
 • Hukuki İşlem Bilgileri: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler;
 • Müşteri İşlem Verileri: Elektrik dağıtım bağlantı anlaşmasına ilişkin veriler, çağrı merkezi kayıtları, talep bilgisi, gişe dekontlarındaki bilgiler;
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıt bilgileri ve kamera kayıtları;
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;
 • Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler;
 • Finansal İşlemlere İlişkin Veriler: Banka hesap numarası, IBAN numarası;
 • Görsel ve İşitsel kayıtlar

 

3.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

YEDAŞ ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 

 • Elektrik Piyasası Kanunu ve İkincil Mevzuatı Başta Olmak Üzere Şirketimizin

Tabi Olduğu Mevzuattan Doğan Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilerek Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikâyetlerin Takibi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Operasyonların Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 

4.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler, destek hizmeti sağlayıcıları, yurt içi/yurt dışı bulut hizmeti sağlayıcıları ile paylaşılabilecektir.

 

5.      KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

YEDAŞ, kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

 

Genel Müdürlük, İl Müdürlükleri, İşletme Şeflikleri, İşletmeler, Arıza Binaları ve Ambar gibi hizmet binalarımız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme alanı, otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorları, asansörler ve açık ofis hizmet alanında bulunan toplam 675 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve iş sağlığı ve güvenliğinin ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenemez.

 

Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin işlenmesi mümkündür:

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • YEDAŞ’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Verinin tarafınızca alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, YEDAŞ’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 

 • Açık rızanızın bulunması.
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın.
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

 

6.      KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

7.  HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi KVKK’nun 11. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliği uyarınca www.yedas.com adresinde yer alan “ Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu kullanarak ve kimliğinizi tevsik edici belgeler ile birlikte; yukarıda yer verilen adresteki şirket merkezimize yazılı olarak bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle yesilirmakedas@yedas.hs03.kep.tr adresine, iletebilirsiniz.

 

Örnek başvuru formuna www.yedas.com resmi web sitesinde yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması hakkında detaylı bilgilere, “YEDAŞ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ndan ulaşabilirsiniz.

 

VERİ SORUMLUSU

YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.