YEDAŞ olarak,

 • Yeni nesil enerji şirketi olarak, ileri teknoloji uygulamaları ile sektöre yön vermeyi ve liderlik yapmayı,
 • Tüm çalışanlarımızın liderlik özelliklerini geliştirmeyi ve şirket kültürünü sürekli geliştirmeyi, sürdürülebilir şirket kültürü oluşturmayı
 • Etik prensiplerimizi temel alarak tüm faaliyetlerimizde şeffaf olmayı,
 • Müşteri memnuniyetine odaklı bir yaklaşımla müşterilerimize birinci kalitede servis ve hizmet vermeyi,
 • Kazaya neden olabilecek riskleri analiz etmeyi ve önleyici faaliyetler ile kontrol altına almayı,
 • Doğal kaynak kullanımını minimize etmeyi ve çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Acil Durumlar için planlar geliştirmeyi ve olası risklere karşı farkındalığı sürdürmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uygun olarak iş süreçlerimizi yönetmeyi,
 • Ekonomik sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve paydaşlarımızla beraber sürdürülebilir iş modelleri oluşturmayı,
 • Çalışanlarımızın tam katılımı ile elektrik dağıtım faaliyetinde kaliteyi sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi,
 • Elektrik dağıtım hizmetlerini kesintisiz ve kaliteli olarak sağlamayı,
 • Yeni yatırımlar yaparak, mevcut tesislerin zamanında bakımını gerçekleştirmeyi ve sonucunda servis kalitemizi en üst düzeyde tutmayı,
 • Kaliteye, çevreye, çalışan güvenliğine önem veren bunu kanıtlayan tedarikçiler ve çözüm ortakları ile çalışmayı,
 • Atıkları kaynağında ayırmak için sistemler oluşturmayı, atık azaltma projeleri uygulamayı; atık geri kazanım ve geri kullanım konularında çalışmalar yapmayı ve çalışanlarımızın farkındalığını arttırmayı,
 • Enerji tasarrufu ve karbon salınım hedefleri doğrultusunda enerji kullanımını minimize etmek amacı ile iyileştirme projeleri oluşturmayı,
 • İç ve dış iletişim süresini etkin bir şekilde kullanmayı,
 • Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları mesleki eğitim ve kişisel gelişim eğitimleri ile sürekli gelişen bir organizasyon yaratmayı,

 

Taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

YEDAŞ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tüm Şirketi kapsar.

YEDAŞ’ ın Bilgi Güvenliği Politikası gereğince;

 • Bilginin izinsiz erişime karşı korunduğunu,
 • Bilginin gizliliğinin korunduğunu,
 • Bilginin yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilmemesinin sağlandığını,
 • Bilginin doğruluğunun sağlandığını,
 • Bilgiye gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulduğunu,
 • Yasal şartların sağlandığını,
 • Tüm prosedürlerin tüm birimler tarafından uygulanmasının sağlandığını,
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitiminin verildiğini,
 • Tüm açıklıkların birim sorumlusuna raporlandığını ve önlemler alındığını,
 • Çözülemeyecek açıklıkların güvenlik sorumluları tarafından organize edilmesinin sağlandığını,
 • Yüklenicilerle veya iş birliği yapılan firmalarla yürütülen faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Prosedürlerine uygun olarak hareket edildiğini beyan ve taahhüt ederiz.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

YEDAŞ olarak;

 • Müşterilerimizin her türlü öneri, şikayet, talep ve itirazlarını kolayca iletebileceği sistemleri kuracağımızı ve uygulayacağımızı,
 • Çeşitli araç ve yöntemlerle toplayacağımız müşterilerimizin istek ve taleplerini objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alacağımızı; yasal şartlar, etik ilkelerimiz ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirerek müşterilerimize geribildirimde bulunacağımızı,
 • Şirketimize iletilen memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri ve kontrolleri yapacağımızı, gelişime açık alanları tespit ederek verimliliği artıracağımızı,
 • Müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizde müşteriyi öncelikle haklı kabul edip, şeffaf olarak bütün müşteri memnuniyetsizliklerini çözeceğimizi, bu çalışmalar doğrultusunda gerekli tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 • Müşteri memnuniyetine odaklı bir yaklaşımı ana ilkemiz olarak kabul ettiğimizi ve bu ilkeleri uygulayacağımızı, taahhüt ederiz.

Kurumsal Yönetim Politikamız

YEDAŞ olarak,

 • Kanunlara uygun olmayı, denetim, düzenleme ve yürütme arasında sorumluluk dağılımını açıkça yapmayı, 
 • Menfaat sahiplerinin haklarını yasalarda ve ikili anlaşmalarda belirtildiği şekilde tanımayı,
 • Şirket mali durumu performansı, mülkiyeti ve idaresi dahil olmak üzere şirketle ilgili bütün maddi konularda doğru ve zamanına açıklama yapılmasını sağlamayı,
 • Şirketin stratejik rehberliğini yönetim kurulu tarafından yönetimin etkin denetimi ve yönetim kurulunun, şirkete ve hissedarlara karşı hesap verme yükümlülüğü taşımasını sağlamasını,
 • Bütün hissedarlara eşit muamele yapılmasını güvence altına almayı,
 • Tüm paydaşların ve yöneticilerin değer yaratmaya yönelik çalışmaları, performanslarının değerlendirilmesi ve bu doğrultuda ödüllendirilmeleri,
 • Kurum içindeki merciler arasında rol, yetki ve sorumlulukların net dağılımı ve kurum dışına yönelik yasal ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesini,
 • YEDAŞ adına yapılan tüm faaliyetlerin mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğunu ve bunun denetiminin sağlatılacağını,
 • Müşteri ile uzun vadeli değer ilişkisi yaratmayı.
 • İçinde yaşadığı toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için; çalışanların ve ailelerinin bütün toplum ile ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğunu yerine getirmeyi,

Kurumsal yönetim ilkeleri olan adillik, sorumluluk, hesap verebilme ve şeffaflık ilkelerini benimseyerek bu ilkeler ışığında hizmet vermeyi taahhüt ederiz.

Kurumsal Risk Yönetimi Politikamız

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi; vizyon, misyon, ve politikaları doğrultusunda oluşturulan Risk Yönetimi Politikası varlıklarının ve değerlerinin korunması, risklerin bertaraf edilmesi ile birlikte yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, riskler ile ilgili uygun aksiyonların alınması konusunda iç ve dış iletişimin kurulmasını, risk iştahımız ile uyumlu planlamayı, etik ilkelere bağlı kalarak,  riskler ile ilgili uygun aksiyonların alınması konusunda iç ve dış paydaşların güvenini kazanmayı ve sürekli iyileşmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

rdürülebilirlik esaslarına dayanan, stratejik hedeflerle uyumlu bir risk yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanmasını,

Risklerin olası etkilerinin ve gerçekleşme olasılıklarının belirlenmesi standartlarla, yasal ve diğer yükümlülüklere uygun çalışılmasını,

Risklerin mevcut durumlarının ölçülmesi ve izlenmesi amacı ile risk performans göstergeleri belirleyerek göstergelerin etkinliğini ve güncelliğini sağlanmasını,

Potansiyel risklerin öngörülmesi, gerekli önlemlerin, riskin yönetilmesi ve raporlanmasını,

Hedeflerimiz üzerindeki tanımladığımız risklerin bertaraf edilmesi, olumlu risklerin ise bir fırsat olarak ele alınarak faydaya dönüştürülmesi konusunda tüm çalışanlarımızın sorumluluk ve bilinçlerinin artırılmasını,

Risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilirlik Politikamız

YEDAŞ olarak,

• Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmayı,
• İklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş kapsamında gerekli çabayı göstermeyi,
• Çevre kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir ve verimli şekilde, bilimsel temellere dayalı olarak entegre yönetmeyi,
• Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimde, sürdürülebilir atık yönetimi uygulamaları yaygınlaştırılarak atık miktarının azaltılması adına tedbirler almayı,
• İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin sağlandığı ve çalışma haklarının sürekli geliştirildiği çağdaş bir iş ortamı yaratmayı; bu anlayışı yayarak çalışan, müşteri ve diğer tüm paydaşlarının sürdürülebilirlik konusunda bilinç ve farkındalığını artırmayı,
• Çalışanlarına sağlıklı bir iş ortamı yaratırken anayasal bir hak olan sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duyarak bu hakkın kullanımının yaygınlaşmasına özen göstermeyi,
• İş stratejilerinin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımını koyarak müşterilerin ve diğer tüm paydaşların menfaatlerini gözeten orta-uzun vadeli stratejiler benimsemeyi,
• Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız davranarak satın alma tedarik işlemlerini; ürünün niteliği ve hizmetin kalitesi gibi unsurları gözeterek yürütmeyi,
• Tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerini kurum kültürüyle uyumlu bir şekilde yürüterek her alanda tam entegrasyonu hedeflemeyi,
• Sosyal olarak sürdürülebilir bir sistem, eşitlik dağılımını; sağlık ve eğitim, cinsiyet eşitliği, politik sorumluluk ile katılımı içeren sosyal hizmetlerin yeterli düzeyde gerçekleştirilmesini sağlamalıyı,
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dahil olmak üzere sürdürülebilirlik yolunda sergilenen uluslararası girişimleri desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

İş Etiği Politikamız

YEDAŞ olarak,

 • Şirket itibarını her zaman her şeyden üstün tutmayı, 
 • Paydaşlarımızla ilişkilerimizde adalet, doğruluk ve dürüstlük ile hareket etmeyi,
 • “Ticari bilgiler, teknik veri, mali veri, üretim verileri, müşteri bilgisi, personel özlük bilgileri, ürün bilgileri, ekipman ve uygulama bilgileri, teknik formül ve çizimler, sistem ve program bilgileri, satın alma bilgileri, mühendislik bilgileri, doküman yönetim sistemi kapsamında yer alan yönetmelik, prosedür, talimat vb. dokümanlar, iş planları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere Şirket’in kamuya açıklamadığı tüm bilgiler” i sadece YEDAŞ ’ın amaçları doğrultusunda kullanmayı, belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşmayı,
 • Şirket’in çalışanları görevlerini yürütürken gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve mevzuatına uygun hareket edeceğini, 
 • Şirket, çalışanlarına dürüst ve adil yaklaşım sunarken güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı, bu bağlamda güvenli çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi amacıyla kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasına müsaade etmemeyi ve dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine fırsat vermemeyi, 
 • Psikolojik bezdirme (mobbing) kapsamında değerlendirilecek şekilde hedef alınan kişiyi işten soğutmak, performansını düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı davranışlara tolerans gösterilmemesini, 
 • Çalışanların görevlerini yerine getirirken bulunduğu konumdan dolayı kendilerine, yakınlarına, tanıdıklarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara fayda sağlamayacağını, 
 • Şirket ve çalışanları, iyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda sorumlu ve duyarlı bir şekilde hareket ederek faaliyet gösterilen lokasyonların gelenek ve kültürlerine duyarlı davranılması, toplum yapısına uyum gösterilmesi ve sosyal çevre üzerinde olumsuz etki yapabilecek unsurlardan kaçınılacağını, 
 • Şirketimiz rüşvet ve yolsuzluğu elimine etmeye odaklı olup, Şirketin bütün çalışanları ve şirketle ilintili kişilerin bu politikaya uyarak rüşvetin her türlüsünden kaçınacağını,

YEDAŞ’ ın tüm üyelerinin bu temel değerlere ve iş ilkelerine sadakatle bağlı kalacağını taahhüt ederiz.