YEDAŞ TEMEL DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük anlayışı ile hareket ederiz

YEDAŞ ve çalışanları olarak dürüstlük ilkesinden vazgeçmeden hareket eder, tüm süreç ve ilişkilerimizde bu anlayışa göre davranırız.

Cesaretimizi gösteririz

Bağlı olduğumuz sektörde kalitemizden, mükemmellik anlayışımızdan, yenilikçi yapımızdan ve insan odaklılıktan ödün vermeden; tüm zorlukları sahip olduğumuz cesaretimizle aşacağımızı biliriz.

Mükemmelliğe bağlıyız

Tüm paydaşlarımız ile yürütmekte olduğumuz süreçlerde, kalite standartlarımızdan ödün vermeden mükemmelliğe ulaşan sonuçlar ve bunun sürdürülebilirliği için hizmet sunarız.

YEDAŞ ETİK İLKELERİ VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ

1. Dürüst ve adil davranmak

Tüm iş ilişkilerimiz ve süreçlerimizde, genel kabul görmüş ahlak kuralları çerçevesinde; dürüstlük, doğruluk ve adil davranış öncelikli değerlerimizi oluşturur. Bu prensip ile hareket eder, en üst düzeyde hayata geçirilmesinde sorumluluk alır, tutarlı bir işbirliği sergileriz.

2. Dayanışma içinde ve en değerli varlığının insan olduğuna inanmak

YEDAŞ olarak çalışanlarımız ve paydaşlarımız için, başarının insanla birlikte mümkün ve anlamlı olduğu inancı ile, kişilerin kendilerini geliştirebildikleri, güvenli, değerli ve mutlu hissettikleri bir çalışma ortamının oluşturulması ve bu ortamın sürdürülmesini en önemli önceliklerimizden biri olarak kabul etmekteyiz.

Çalışanlarımız arasında olumsuz rekabet koşulları yerine, dayanışma ve işbirliğinin esas olduğu, başarının paylaşıldığı bir sistemi teşvik ederiz. Çalışanlarımız ve aileleriyle dayanışmayı esas kabul ederiz.

3. Çevreye, topluma, şirketine karşı saygılı olmak

YEDAŞ olarak “çeşitliliği”, her birimizi oluşturan kendine özgü özellikler ve ortak zenginliğimiz olarak görür, başkalarının yetenek ve becerilerine saygı duyar, her türlü ayrımcılığı reddederiz. Sağlıklı, güvenli, tüm paydaşlara karşı saygılı, tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu bir çalışma ortamının oluşturulması ile birlikte kazanacağımıza inanırız.

Çevreye saygılı bir şirket olarak hem kendi faaliyetlerimizde, hem de tedarikçilerimiz ve işbirliği yaptığımız tüm kurumlarla insan ve toplum sağlığını gözetmeye, çevreyi korumaya azamı özen gösteririz. Çalışmalarımızda, tüm iş güvenliği ve sağlığı yasalarına ve standartlarına uyarız. Sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun gelişmesine katkıda bulunacak projelerde yer alır ve destek sağlarız. Bu desteği sağlarken YEDAŞ Etik İlkelerine ve şirketimizin itibarına uygun proje ve destekler olması şartını ararız.

4. Şirket ve çalışan itibarının korunmak

YEDAŞ olarak tüm iş ilişkilerimiz, davranışlarımız ve süreçlerimizde, şirket ve çalışanlar olarak itibarımızı her şeyin üzerinde tutar, bu itibara zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınırız. Davranışlarımız, YEDAŞ Etik İlkeleri ve Çalışma Prensipleri ile uyumlu, yasalar ve yönetmelikleri ihlal etmeyen niteliktedir.

Çalışanlarımızın şirketimizin itibarına olumlu katkı sağlamaları temel görevidir.

5. Sürdürülebilir büyüme ve gelişime odaklılık

YEDAŞ olarak, hizmet verdiğimiz tüm alanlarda sürdürülebilir büyümeye, eğitime, gelişime ve kendimizi sürekli geliştirmeye odaklanarak, şirketimizi daha ileriye taşıyacağımıza inanır, tüm paydaşlarımıza değer katacağımıza söz veririz.

6. Çıkar ilişkilerinden kaçınmak

YEDAŞ çalışanları olarak kişisel çıkarlarımız ve şirketimizin çıkarları arasındaki bir çatışma ya da çatışma ihtimalinden kaçınır, tüm paydaşlarımızın bize sürekli olarak en yüksek düzeyde güven duymalarını sağlamaya çalışırız. Paydaşlarımızın çıkarlarını, etik ilkelerimizi ve kişisel bütünlüğümüzü dengeli bir şekilde korur; doğrudan veya dolaylı olarak çıkar ilişkilerine yol açabilecek ortam ve davranışlardan uzak dururuz.

Şirketimizin adını, gücünü ve konumumuzu; kendimize, ailemize veya yakınlarımıza fayda sağlamak amacıyla kullanmayız, iş münasebetinde bulunduğumuz kişi / kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.

Böyle durumlar karşısında tereddüde düştüğümüzde yöneticimize, Etik Temsilcisi’ne, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürlüğü’ne veya Etik Kurulu’na danışırız.

7. Gizlilik

YEDAŞ olarak faaliyetlerimizde, iş ilişkilerimizde ve davranışlarımızda tüm paydaşlarımızın gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına önem veririz. Faaliyetlerimize ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri yalnız amaçları doğrultusunda kullanır ve sadece yetkili kişi / kuruluşlarla paylaşırız. YEDAŞ çalışanları, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Gizlilik Sözleşmesi’ne uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Gizli ve özel bilgiler; şirketimize rekabet açısından olumsuzluk yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla imzalanan “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgiler ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde tanımlanmış bilgileri kapsar.

8. Sorumluluk bilinci

YEDAŞ çalışanları olarak yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, çözüm ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve YEDAŞ adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

YEDAŞ Etik İlkeleri ve Çalışma Prensipleri’nin şirketimizin her seviyesinde uygulanmasında tüm çalışanlarımıza güveniriz.

a. Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yasalar ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlarla doğru, tam ve anlaşılabilir iletişime önem verir, istenen bilgileri zamanında sunarız.

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşlara, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir çıkar beklentisi olmaksızın eşit mesafede durur ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Faaliyetlerimizi, yasalar, düzenlemeler ve mesleki standartlar ile birlikte YEDAŞ Etik İlkeleri ve Çalışma Prensipleri çerçevesinde yürütürüz.

b. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşterilerimizin memnuniyetini önceliğimiz kabul eder, dürüst, saygılı ve adil bir yaklaşım gösterir, değişen müşteri ve piyasa ihtiyaçlarına odaklanarak en iyi hizmeti sunmayı hedefleriz.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren ve ileriye yönelik olası sorunlara karşı önlemler alan bir anlayışla çalışırız.

c. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Çalışanlarımızın iş performansını objektif yöntem ve uygulamalarla ölçer, sonuçlara göre ihtiyaç duydukları alanlarda gelişim olanakları sunmaya özen gösteririz.

Çalışanlarımızı sosyal hayatlarına katkı sağlayacak faaliyetlerde ve sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun çalışmalarda gönüllü olmaları konusunda destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

d. Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı hissedarlarımızın lehine verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Şirketimizin sürekliliğine öncelikle önem vererek ve değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir şekilde bilgi veririz.

e. Çözüm Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çözüm Ortaklarımıza karşı her zaman saygılı, dürüst ve adil davranır, yanıltıcı uygulamalardan kaçınırız. Yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz.

İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini ve kurumsal / kişisel bütünlüklerini özenle koruruz.

Çözüm ortağı firma çalışanlarının mesleki ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunuruz.

f. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Faaliyet gösterdiğimiz alanda adil rekabet kurallarına ve bunu destekleyen ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere uymayı taahhüt eder, haksız rekabetten kaçınırız. Çalışanlarımızı ilgili yasa ve düzenlemelere uymakla yükümlü tutarız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmalara öncülük ederiz.

g. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi “Global Compact”ı imzalayan bir şirket olarak, toplumun ve insanlığın en yüksek refah ve mutluluk seviyesine ulaşması için çaba gösteririz.

Demokrasinin, insan haklarının, çevrenin ve doğal kaynakların korunması, eğitim, kurumsal sosyal sorumluluk bilinci, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir.

Ülkemizin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, farklılıklara saygı gösteririz.

h. “YEDAŞ” Adına Karşı Sorumluluklarımız

Tüm paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler.

Sağlanan bu itibarı en üst düzeyde tutmaya çalışırız. Çalışacağımız çözüm ortaklarımızın seçiminde mesleki yeterlilik ve kalite standartları uygunluğuna önem vererek, Etik İlke ve Çalışma Prensiplerimize uyan çözüm ortakları ve kişiler ile çalışmayı amaçlarız, toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar veren kişi ve kuruluşlarla çalışmayız.

Hizmetlerimizi şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.

Şirketimizi temsilen konuştuğumuz alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.